Knihy online Vaše ohlasy

Můžete si OBJEDNAT následující PUBLIKACE:

NOVĚ V NABÍDCE:
Pravé křesťantví

Pravé křesťanství – Část I: Bůh Stvořitel

Tímto korunním dílem, jež představuje shrnutí Swedenborgovy teologie, autor završil své obsáhlé celoživotní dílo. Cílem bylo předložit komplexní a ucelený souhrn křesťanské nauky, jak ji autor chápal v její pravdivosti a ryzosti. V tomto vydání se čtenáři předkládá první kapitola rozsáhlého, více než tisícistránkového díla a její téma je určeno samotným názvem: Bůh Stvořitel. Autor se zde zabývá otázkou podstaty Boha a Jeho stvoření.. 229 str., brož., 200 Kč.

Tajemství víry – výběr z teologických prací Emanuela Swedenborga

Přepracovaná a rozšířená verze dříve vydané stejnojmenné publikace. Výňatky byly zvoleny tak, aby kniha poskytla reprezentativní přehled o myšlenkách z autorova obsáhlého díla.

Úryvky jsou z šesti hlavních teologických děl E. Swedenborga: Pravé křesťanské náboženství, Nebeská tajemství, Božská Láska a Moudrost, Božská Prozřetelnost, Manželská láska a Nebe a peklo. Tento výběr nosných myšlenek nabízí inspirativní náhled do autorova teologického systému. 170 str., brož., 180 Kč.

Nebeské
       město Nebeské město
Pod tímto titulem se skrývá jeden z nejznámějších Swedenborgových spisů Nový Jeruzalém a jeho nebeská nauka. V kapitolách Vůle a rozum, Vnitřní a vnější člověk, Láska, Víra, Svědomí, Svoboda apod. shrnuje 23 nauk obšírněji rozvinutých v jeho jiných dílech. Dílo skýtá celistvý průřez učením autora. 120 str., brož., 160 Kč.
Snář

Snář
Snář Emanuela Swedenborga mapuje klíčový úsek jeho života od července 1743 do října 1744, dobu, kterou strávil v Holandsku a Anglii. Tento zahraniční pobyt znamenal výjimečnou zkušenost, která zcela změnila jeho život. Pětapadesátiletý učenec tehdy prodělal duchovní krizi, která jej přivedla až k osobní transformaci a novému životnímu poslání.. Každý z jeho snů mu sloužil jako varování nebo ponaučení, jako pobídka k utužení vlastního ducha a posílení lásky k Bohu. Ze švédštiny přeložil Zbyněk Černík. 144 stran, váz., cena 190 Kč.

Proč to Bůh dopouští, Bruce Henderson
Když ve světě dojde k neštěstí, ať již k tragédii velkého rozsahu nebo k velmi osobní události, lidé se ptají: Proč? Proč dobří lidé musí trpět? Proč to Bůh dopouští? Tato kniha se srozumitelnou formou vypořádává s jednou z nejobtížnějších otázek, kterým lidé ve svých životech čelí. Popisuje vesmír, v němž Bůh umožňuje projevovat naši svobodnou vůli, zatímco nepostřehnutelně řídí směr našich životů s takovým pochopením, jakému nemůže porozumět žádný smrtelník. 126 stran, 160,- Kč.

Skryté úrovně mysli
Swedenborgova teorie vědomí, Douglas Taylor

Pro švédského vědce a vizionáře Emanuela Swedenborga je lidská mysl spojovacím článkem mezi fyzickým a duchovním světem. Jeho popis, jak toto spojení funguje, je však rozsetý v mnoha jeho dílech, a jasné pochopení tohoto systému je proto poněkud obtížné. Kniha zkoumá tento zásadní aspekt Swedenborgova učení a prezentuje jej jako jednoduchý, byť hluboký a unikátní model lidské mysli. 132 stran, 11 diagramů, cena 160,- Kč

Nebe a peklo
Nejznámější a nejčtenější publikace švédského autora, myslitele a mystika Emanuela Swedenborga (1688-1772) je detailním popisem života po životě, do kterého se lidé probouzejí po smrti svého fyzického těla; je o Bohu, o nebi, pekle, světě duchů a jejich obyvatelích. Swedenborg toto dílo napsal v latinském jazyce a poprvé je publikoval v roce 1758 v Londýně. V češtině vyšlo poprvé roku 1912, toto nové vydání obsahuje moderní překlad srozumitelný pro současného čtenáře.

Lidé, kteří zažili blízkost smrti, nahlédli do příštího života vstupními dveřmi, ale Swedenborg prozkoumal celý dům! Kenneth Ring, autor a zakladatel Mezinárodní asociace pro studium NDE

428 stran, pevná vazba, vydalo nakl. Volvox Globator, cena 280,- Kč.

Svět duchů
       obr.

Svět duchů a posmrtný stav člověka
Jedná se o samostatně vydanou prostřední kapitolu Swedenborgova nejznámějšího díla Nebe a peklo, ve kterém se autor zabývá posmrtným osudem člověka v duchovním světě. Tato publikace je zřejmě čtenářsky nejzajímavější částí celé knihy a zabývá se prvním obdobím člověka po odchodu z našeho světa. Autor na základě svých vlastních zážitků popisuje putování člověka tímto tzv. světem duchů, které trvá tak dlouho, dokud se neprojeví pravý vnitřní charakter člověka a on nevstoupí do trvalého stavu svého ducha, tedy do nebe nebo pekla.

Kniha je ilustrovaná, vydaná ve čtvercovém formátu 15,5x15,5 cm, doplněná předmluvou a poznámkami. Předmluva poukazuje na souvislosti mezi moderními výzkumy zážitků z blízkosti smrti a Swedenborgovými zkušenostně získanými poznatky. 159 stran, 12 černobílých ilustrací, cena 140,- Kč.

Svědectví neviditelnu - Nástin myšlenek E. Swedenborga
Práce, jejímž cílem je nastínit hlavní rysy Swedenborgova učení tak, aby čtenář, který si přeje jít pro informace k prameni, měl k dispozici určitou osnovu jeho myšlenkového systému. Autor píše: "Od doby, kdy jsem dospěl k pevnému přesvědčení o pravdivosti Swedenborgova učení, mám nehasnoucí touhu předložit je v co nejjednodušší formě. Výsledkem je tato kniha."
215 str, 8 čb. kreseb, 180 Kč. Ukázky.

BLM

Božská Láska a Moudrost
Tato práce stručnou a uspořádanou formou předkládá filozofii stvoření, jež tvoří základ Swedenborgových teologických spisů. Swedenborg vysvětluje podstatu Boha, stvoření a lidstva v pojmech Božské Lásky a Moudrosti, což jsou dva základní aspekty Božské podstaty a dvě základní kosmické síly. To činí z Božské Lásky a Moudrosti nejabstraktnější a nejfilozofičtější z autorových zralých teologických spisů. 270 str., 200 Kč. Viz ukázka z knihy Další ukázky viz Knihy online.

Božská Prozřetelnost
Kniha vysvětluje, že všechny síly působící ve stvoření ve svém konečném důsledku slouží všezahrnující Božské Prozřetelnosti. Bůh je Láska sama, a proto je primárním cílem Božské Prozřetelnosti naše věčné štěstí.
Tak jako skrytý proud tiše unáší loď oceánem, tak i nás vede Prozřetelnost z našeho zahledění do sebe sama a zmatku čistě přírodních myšlenek do řádu a radosti nebeského života – do pravého lidství, pro které jsme byli stvořeni. 370 str., 220 Kč. Ukázka viz Knihy online.

Při objednávce Božské Lásky a Moudrosti a navazující Božské Prozřetelnosti bude série těchto dvou knih prodána za zvýhodněnou cenu 350 Kč.

Nauky
Pět Swedenborgových „nauk“:
O životě a lásce: Nauka o lásce k bližnímu a Nauka o životě. 163 str., brož., 120 Kč.
O Písmu svatém: 105 str., 120 Kč.
O Pánu a víře: Nauka o PánuNauka o víře. 154 str., 120 Kč.

V případě objednávky celého třísvazkového souboru (cena 330 Kč) bude přidána zdarma kazeta na knihy.

Příběhy z duchovního světa
Soubor příběhů, kterými autor prokládal některé své teologické spisy – nalezneme je zejména v knihách Manželská láska, Zjevená apokalypsa a Pravé křesťanské náboženství. Příběhy zaznamenávají Swedenborgovy vlastní zážitky z jeho putování světem duchů, nebesy a pekly. Autor těmito světy nejenom procházel a rozmlouval s jejich obyvateli, ale vše také pozorně sledoval a kriticky posuzoval; přináší nám tak ojedinělé svědectví ze světa za hranicemi naší běžné zkušenosti.
450 stran, ilustrováno, cena (dotisk) 280 Kč. Viz předmluva ke knize

Styk duše s tělem a O bílém koni v Apokalypse
Ve Styku duše s tělem se autor zabývá odvěkou filozofickou otázkou vzájemného působení duše a těla a obhajuje duchovní vliv, který je založen na řádu a jeho zákonech. Ve spisku O bílém koni v Apokalypse autor dokazuje a na příkladech osvětluje existenci vnitřního smyslu Bible skrývajícího se za doslovným zněním. Autor také shrnuje poznatky o Slovu ze svého mnohem rozsáhlejšího díla Nebeská tajemství.
80 stran, 100 Kč.

Manželská láska
Ve svém pojednání Manželská láska Swedenborg učí, že pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou trvají dále i po smrti v duchovním světě a že manželství existuje i v nebi. Na zemi uzavřená manželství, která nejsou opravdová, však v nebi nepokračují. Ty dvojice, které patří k sobě, spolu zůstanou, ostatní se rozejdou po svých vlastních cestách. Autor se zabývá i mnohými dalšími tématy, jako je např. původ manželské lásky, čistota, zásnuby a svatba, důvody rozvodů, druhá manželství, spojení manželské lásky s láskou k dětem, láska smilná a její protiklad k lásce manželské.
166 str, cena (dotisk) 180 Kč. Viz ukázka

Hledání smyslu
neboli zamyšlení nad učením Emanuela Swedenborga. Kniha se snaží spolu se čtenářem dopátrat se možných odpovědí na základní životní otázky, které si lidé kladou o Bohu, smyslu své existence ap. Nabízí perspektivu náboženské filozofie E. Swedenborga jako možného řešení, které se mimo jiné vyznačuje logikou a možností racionálního pochopení.
86 str., brož., 60 Kč. Viz Knihy online.

Pohledy do tajemství Bible
Kniha Rev. J. S. Maříka přibližuje čtenáři vnitřní smysl některých biblických pasáží. Autor v 770 heslech postihuje ve zkratce nejen význam obecně známých biblických citátů, ale zvláště ta místa, jež se neinformovanému čtenáři jeví rozporná z hlediska exaktního poznání.
546 str., brož., 160 Kč

Život Emanuela Swedenborga
Brožura seznamuje se základními životopisnými údaji i s vědeckou a politickou kariérou švédského teologa. Stručně charakterizuje jeho jednotlivé teologické knihy.
31 str., 6 čb. obr., 30 Kč

Náboženství, jak ho neznáte

Náboženství, jak ho neznáte, Douglas Taylor

Tato kniha je srozumitelným přehledem Swedenborgových myšlenek, které předkládají náboženství, jemuž se dá snadno rozumět. D. Taylor říká, že vytvořit si jasnou představu o Bohu je mimořádně důležité a má pro náš život větší význam, než si uvědomujeme. Kniha vysvětluje pojmy jako  „spasitel“, „duchovní svět“, „vykoupení“, „Trojice“, „spasitelná víra“, „povaha zla“. Odpovídá na různé otázky – například proč musíme převzít odpovědnost za své činy, proč přišel Ježíš na svět apod. Pečlivě vybrané biblické citáty pomáhají pochopit vysvětlovaná témata. 187 stran. Tuto knihu si můžete objednat: na adrese Pavel Heger, Zašová 193, 75651, na adrese pavelhsw@mybox.cz nebo na telefonu 776 571 906. Cena 95 Kč + dobírka. Při platbě předem poštovné pouze 21 Kč. Ti, kdo jsou ve značné finanční tísni, obdrží knihu i s poštovným zdarma.

Za dokonalým životem, Václav Janovský (1888–1959)
Kniha je odrazem autorova celoživotního hledání odpovědí na nejzákladnější otázky; prolínají se zde témata osudu, duše, našeho ducha a Boha. Je psána formou románu, kde každý člen fiktivní rodiny představuje určitý názorový směr. Sám autor alias Tomáš Horák našel pravdu ve výkladu švédského vizionáře Emanuela Swedenborga. 278 stran, strojopis, kroužková vazba. Cena 180 Kč.

 

Arcana
Časopis inspirovaný náboženskou filozofií švédského mystika, vědce a teologa Emanuela Swedenborga. Doprodej starších ročníků (2000-2005) - vydávání ukončeno. Cena 10 Kč jedno číslo. Stáhněte si poslední vydané číslo 2/05.

Při jakékoli objednávce si můžete požádat o zaslání zdarma staršího ročníku časopisu Arcana (dle výběru rok 2000–2002) nebo brožury Poznámky E. Swedenborga (překlad materiálu, který Swedenborg vkládal mezi jednotlivé kapitoly svého díla Nebeská tajemství, 1. až 8. svazek). Při samostatné objednávce těchto publikací bude účtováno poštovné a balné ve výši 90 Kč.

 

Závazná objednávka:

Jméno
Ulice
Město
PSČ
Telefon
Email
Typ platby
(na dobírku, složenkou předem)
Závazně objednávám
Objednávka zasílání informací
o nových publikacích nebo
akcích 1–2krát do roka
ano, mám zájem o zasílání emailem
ano, mám zájem o zasílání na adresu
děkuji, nemám zájem

Odesláním této objednávky vyjadřuji svůj
souhlas s těmito obchodními podmínkami
a se zpracováním osobních údajů.

Při platbě dobírkou se k ceně přičítá poštovné a dobírkovné 120 Kč, při platbě předem převodem na účet nebo poštovní poukázkou činí poštovné 70 Kč.

Home
Články
Publikace
Knihy online

Kontakty

Vaše ohlasy